Avís legal

1.- Informació General / Dades del responsable

El domini homeliers.com és propietat d’aTotArreu SL – CIF: B63332498 – Avinguda Catalunya, 60, 08783, Masquefa, Barcelona, Telèfon +34 93 117.40.80, Correu electrònic: contacte@atotarreu.com – Dades Registrals BORME , Registre Mercantil de Barcelona, Volum 36035, Foli 11, Full B-274827 , Inscripció 3ª.

aTotArreu SL, com a responsable de la web Homeliers.com, es compromet a processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que en regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

2.- Objecte

La present pàgina web (https://homeliers.com), propietat d’aTotArreu SL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació, productes i serveis, propis o de tercers, oferts per aquesta empresa.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

aTotArreu SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant d’aTotArreu SL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent aTotArreu SL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

3.- Sobre les dades personals que es recopilen i les cookies

En relació a la política de privacitat consulti el seu contingut seguint aquest enllaç: https://homeliers.com/politica-privacitat/.

En relació a les cookies consulti la política de cookies seguint aquest enllaç: https://homeliers.com/politica-cookies/.

4.- Compromisos i obligacions dels usuaris amb l’accés i ús de la pàgina web

Sobre l’accés a la pàgina web, l’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, aTotArreu SL informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel•lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, aTotArreu SL es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas aTotArreu SL es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

Sobre l’ús de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, productes o serveis que aTotArreu SL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de aTotArreu SL que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de aTotArreu SL o de tercers, en el seu cas.
L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, aTotArreu SL l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que aTotArreu SL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el compartir per xarxes socials els continguts, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

5.- Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’aTotArreu SL, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Aquesta web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

6.- Dels enllaços o ‘links’

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, aTotArreu SL actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’aTotArreu SL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

7. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i aTotArreu SL en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Condicions generals

1.- Sobre els continguts i la seva actualització

Homeliers.com realitza els màxims esforços perquè les dades i la informació continguda en les seves pàgines sigui correcta i el més completa i actualitzada possible.

Així i tot, Homeliers.com adverteix que les imatges publicades per als seus productes són il·lustratives i és conscient que en alguns casos poden haver quedat obsoletes, mostrar una anyada o etiqueta o disseny anterior, i no correspondre amb exactitud, en alguns dels detalls, amb el producte efectivament ofert.

Homeliers.com adverteix també als usuaris que la classificació i sistema de filtres utilitzats en les seves pàgines en qualsevol de les seves seccions i tipus de productes ha estat dissenyada per ajudar a la navegació i facilitar la diferenciació de productes, i que no sempre es correspon amb les classificacions oficials.

Homeliers.com adverteix que, en cas d’error en el lliurament de productes comprats a les seves pàgines, només el nom del producte, el tipus de producte i la capacitat de l’ampolla poden ser utilitzats com a objectes de reclamació i declina qualsevol responsabilitat pels perjudicis , de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la manca d’actualització de les imatges o resta de detalls publicats, siguin aquests la graduació alcohòlica, l’envelliment, el raïm, el tipus de viticultura, l’existència o no d’un possible estoig especial de l’ampolla o qualsevol altre.

Homeliers.com informa els usuaris que, llevat que s’especifiqui una altra mida, totes les ampolles de vi disponibles al nostre catàleg tenen una capacitat de 75 cl, i de 70 cl les de destil·lats.

2.- Edat legal dels usuaris

Per poder utilitzar els serveis de les nostres pàgines cal ser major d’edat. A l’accedir a les nostres pàgines, l’usuari declara ser major d’edat al seu país.

L’usuari és l’únic responsable de conèixer les normatives en matèria de venda de begudes alcohòliques al seu país. A Espanya, l’usuari haurà de ser major de 18 anys. En qualsevol cas, Homeliers li recorda que l’abús de l’alcohol és perillós per a la salut i li recomana consumir-se amb moderació.

3.- Formes de pagament

Totes les comandes s’han de pagar per avançat en la seva totalitat mitjançant targeta bancària (VISA de dèbit o de crèdit, Mastercard i American Express), excepte els corresponents a les subscripcions recurrents. Homeliers només permet el pagament amb targeta bancària, sempre també a la bestreta.

Tots els cobraments amb targeta seran emesos en euros.

En el cas que Homeliers hagi de realitzar alguna devolució mitjançant transferència bancària al compte d’un client, sigui quin sigui el motiu de l’reemborsament, aquesta haurà de ser d’un banc d’un país pertanyent a l’Espai Econòmic Europeu; si el client demana la devolució a un compte d’un banc pertanyent a un país fora d’aquest espai li serà repercutida qualsevol comissió en concepte de transferències a comptes de països no membres de l’Espai Econòmic Europeu. Les devolucions sobre targetes o comptes bancaris d’estats membres de l’Espai Econòmic Europeu es realitzaran amb l’import íntegre acordat.

4.- Transport

Les condicions de transport per al servei econòmic contractat estan establertes per a realitzar el lliurament de dilluns a divendres durant el dia, sense cita concertada en horari acordat ni previ avís, i amb tan sols un únic intent de lliurament garantit.

Si el destinatari no es troba en el domicili a l’realitzar-se el primer intent, es realitzarà un segon intent gratuït per part de l’agència de transport normalment a l’endemà, en cas de fallada d’un segon intent el destinatari haurà de posar-se en contacte amb l’agència de transports per desplaçar-se fins la seva delegació més propera amb l’objectiu de realitzar el lliurament.

Homeliers no assumirà cap responsabilitat sobre les demores relatives a l’incompliment dels terminis de lliurament en cas que els lliuraments previstes hagin patit intents fallits, ni assumirà cap responsabilitat si la comanda finalment és retornat al nostre magatzem en origen per lliurament fallida; si això succeís Homeliers cobraria a el client les despeses de devolució incorregudes, així com les despeses de reenviament de la comanda si calgués redirigir a una altra direcció.

El client és responsable de facilitar les dades correctes i complets en el moment de realitzar la comanda, qualsevol modificació de dades posterior que ocasioni despeses addicionals seran repercutits a client.

Homeliers facilitarà una data de lliurament estimat a client en el moment de confirmar la comanda, també enviarà a el client les dades de seguiment de la seva tramesa facilitades per l’agència per poder realitzar el seguiment en tot moment.

No és possible realitzar el lliurament de comandes en apartats postals. Els destinataris han de ser persones adultes, i han de confirmar el lliurament indicant el seu nom i DNI.

Si en el moment de fer el lliurament el client detecta qualsevol anomalia s’ha de posar en contacte immediatament amb el departament d’atenció a el client de Homeliers per indicar si hi ha un problema de trencaments, danys, errors en el contingut del producte o manca de material dins de les 24 hores posteriors a la recepció del producte. Haurà de conservar l’embalatge original per poder realitzar la reclamació amb la consegüent devolució o reposició de la comanda. Homliers es compromet a reposar qualsevol producte no rebut o rebut danyat durant el transport sempre que la reclamació es realitzi en el termini i condicions a dalt establertes. En cas de no ser possible la reposició amb el mateix producte, el client podrà triar un altre producte de preu similar o sol·licitar la devolució de l’import pagat pel mateix.

Homeliers reclamarà l’enviament a l’agència de transports en cas de pèrdua d’una part o la totalitat de la comanda, un cop reclamat esperarà un termini raonable perquè l’agència pugui localitzar abans de procedir a la seva reposición.El termini d’espera serà de 7 dies naturals màxim des del moment en què el client notifica la incidència a Homeliers.

5.- Condicions d’ús i venta, garantia i devolucions

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que la comanda ha entrat en fase de preparació. Si rebem avís de cancel·lació un cop la comanda ha iniciat la seva tramitació (amb el seu corresponent notificaicón a l’usuari), es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 14 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació de l’emissor (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc a el reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’Usuari.

El cost de devolució serà assumit per l’usuari.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Homeliers.com es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte per iniciar procediment de devolució. L’Usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

6.- Factures

Homeliers emet les seves factures exclusivament en format PDF, en un arxiu que l’usuari pot descarregar-se directament des de la seva àrea privada (El meu compte) entre els detalls de cada comanda. L’usuari comprador renúncia, mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions generals a rebre-les en paper.